مجمع عمومی سالانه شرکت پارس آوین تراوا با حضور نمایندگان سهامداران محترم و اعضاء هیات مدیره در تاریخ چهارم اردیبهشت 1403 برگزار گردید.